O projekcie

Projekt ma na celu zmianę postaw studentów położnictwa wobec depresji, zwiększenie ich wiedzy oraz praktycznych kompetencji w zakresie skryningu w kierunku depresji okresu okołoporodowego. Tym samym projekt wpisuje się w obszar priorytetowy rozwijania edukacji sprzyjającej włączeniu osób z zaburzeniami psychicznymi okresu okołoporodowego, poprzez szkolenie przyszłych położnych, które będą pracować z osobami zagrożonymi wystąpieniem zaburzeń psychicznych.

Działania podje˛ te w ramach projektu odpowiadają na potrzeby, które niezbędne są do włączenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi okresu okołoporodowego (PMHP):

  1. Wzmocniona zostanie autonomia oraz kompetencje położnych w zakresie rozpoznawania PMHP.

  2. Studentom położnictwa oraz położnym dostarczone zostanie narzędzie do oceny stanu psychospołecznego i prowadzenia badań skryningowych w zakresie PMHP.

  3. Przeprowadzone zostaną˛ prekursorskie badania barier i trudności w prowadzeniu skryningu, rozpoznawania i terapii zaburzeń psychicznych okresu okołoporodowego.

  4. W skryningu i interwencji uwzględniani będą˛ ojcowie, którzy dotychczas byli pomijani w oddziaływaniach profilaktycznych.

  5. Promowana będzie wiedza nt. zaburzeń psychicznych w szerszym gronie odbiorców, zwiększając świadomość społeczną i zapobiegając wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkie zadania uwzględnione w projekcie wpłyną˛ na poprawę jakości kształcenia położnych UMP oraz interwencji stosowanych przez położne w ramach islandzkiego Centrum Rodziców i Dzieci. Edukacja położnicza jest podstawą kompetencji pracowników służby zdrowia w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej na rzecz kobiet, ich rodzin i społeczeństwa.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest uaktualnienie programu nauczania studentów położnictwa, którzy będę mieli wiedzę i umiejętności do rozpoznania ryzyka zaburzeń i wdrażania adekwatnych interwencji, co zwiększy włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi okresu okołoporodowego.

Cele szczegółowe to:

  1. Rozwój edukacji położnych, poprzez:

  1. Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie zaburzeń psychicznych okresu okołoporodowego (PMHP), ze szczególnym uwzględnieniem ojców, poprzez artykuł, informacje w Internecie oraz audycje radiowe.

  2. Rozwój współpracy między UMP oraz islandzkim Centrum Rodziców i Dzieci, poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólnie prowadzone badania.

Cele projektu są spójne z celami Programu Edukacja. Realizacja programu prowadzić będzie do poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na poziomie szkolnictwa wyższego, przyczyni się do wzmocnienia oddziaływań obu instytucji w obszarze edukacji położnych i wzmacniania potencjału ludzkiego, w tym pomocy osób z PMHP. Bezpośrednia grupa docelowa to studenci położnictwa oraz położne z Islandii i Polski, a także nauczyciele akademiccy, którzy będą dalej kształcić studentów. Pośrednimi beneficjentami projektu, zarówno w Islandii, jak i Polsce będą osoby zagrożone PMHP (co ważne, również mężczyźni), naukowcy oraz inni specjaliści pracujący z osobami zagrożonymi PMHP. Innowacyjność projektu polega m.in. na całościowym opracowaniu programu kursu, zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych oraz – po raz pierwszy w Polsce, edukacji i badaniach w zakresie zaburzeń psychicznych u ojców w okresie okołoporodowym.

Projekt: „Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. Położne dla zdrowia psychicznego” korzysta z dofinansowania o wartości 219 704 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania studentów położnictwa w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym.